REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN Skokoloco Zielona Góra

Regulamin Parku Trampolin Skokoloco w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 8 (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Park Trampolin Skokoloco (dalej Park lub Skokoloco). Priorytetem Parku jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów świadomych jednakże, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach wiąże się z ryzykiem odniesienia urazów.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia urazów, należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie jak również do poleceń, porad i nakazów personelu Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Podmiotem zarządzającym Parkiem jest 2KB GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Bałtycka 5, wpisana do KRS pod numerem 0000572199, NIP 6711818229, REGON 362312450 zwany dalej Zarządcą.
 • Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.skokoloco.pl a także stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 • Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek pracowników Parku.
 • Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są objęte Regulaminem korzystania z trampolin, trampolin sportowych, basenu z gąbkami oraz strefy Ninja stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  1. a)  palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia,
  2. b)  wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów oraz substancji niebezpiecznych,
  3. c)  posługiwanie się otwartym ogniem,
  4. d)  wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Parku,
  5. e)  wprowadzania i przebywania zwierząt,
  6. f)  przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Klientów,
  7. g)  wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu i higienie pozostałych Klientów.
 • Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez Klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u Skokoloco Park Trampolin Zielona Góra na Facebooku, lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
 • Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji trampolin sportowych. Informacje o dostępności trampolin sportowych można uzyskać pod adresem mailowym: info@skokoloco.pl.

II. UŻYTKOWNICY

 • Skokoloco jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób w każdym wieku (Użytkowników), jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 • W każdym przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, Park nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica, opiekuna lub samego korzystającego.
 • Rodzice lub opiekunowie, w tym opiekunowie grup, w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem, lub grupą odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 • Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób.
 • Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku zobowiązany jest złożyć w siedzibie Parku, wypełniony formularz oświadczenia opiekuna grupy, (druk oświadczenia dostępny w siedzibie firmy, do pobrania na stronie www.skokoloco.pl, lub przesłane na wskazany adres e-mail), oraz zapoznać uczestników grupy z regulaminem.
 • Każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Z wyłączeniem pkt 3 i 4 – kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie
 • Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia, nie mogą korzystać z atrakcji Parku. W pozostałych przypadkach powinny korzystać z Parku stosowanie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu, Skokoloco nie ponosi odpowiedzialności.
 • W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.
 • Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park od:
  1. a)  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe podczas korzystania z Parku – za wyjątkiem szkód wyrządzonych

   Użytkownikowi umyślnie przez osoby działające w imieniu Parku;

  2. b)  odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie parku.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

 • Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
 • Zaleca się korzystanie z atrakcji Parku w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Parku.
 • Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Skokoloco.
 • Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 • Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 • Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych
 • Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników Skokoloco.
 • Na terenie Parku zabrania się:
  1. a)  wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego użytkownika,
  2. b)  biegania po trampolinach,
  3. c)  lądowania na matach oddzielających trampoliny,
  4. d)  siedzenia na matach asekuracyjnych,
  5. e)  skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
  6. f)  wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
  7. g)  wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
  8. h)  przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt,
  9. i)  wykonywania jakichkolwiek innych działań mogących skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia pozostałych Użytkowników lub uszkodzeniem mienia.
 • Sygnał dźwiękowy lub stosowny komunikat pracownika Skokoloco jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych Klientów, nie stosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zasad przebywania na terenie Parku, każdy Klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 • Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
  1. a)  monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz;
  2. b)  wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Skokoloco wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną Skokoloco; zgoda jest nieodwołalna, udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 • Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Klientów dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Skokoloco nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie takich nagrań i zdjęć.
 • Skokoloco nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
 • Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do parku na określony czas (będący wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do parku 20 min przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin. Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji (o pełnych godzinach) jest komunikowany przez pracowników parku.
 • Każdy z Użytkowników obowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany kluczyk. Za jego utratę lub uszkodzenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30PLN.
 • Zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania kluczyka osobom trzecim.
 • Celem zapewnienia bezpieczeństwa, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Skokoloco wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.
 • Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 • Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 • Skokoloco zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez pracowników Skokoloco w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową info@skokoloco.pl
 • Załączniki nr 1-4 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych jest 2KB GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Bałtycka 5, wpisana do KRS pod numerem 0000572199, NIP 6711818229 zwany dalej Zarządcą.
 • Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia oraz usunięcia z bazy tych danych

Załącznik nr 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN, TRAMPOLIN SPORTOWYCH, STREFY NINJA ORAZ BASENÓW Z GĄBKAMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin stanowi część Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin Skokoloco w Zielonej Górze, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów.
 • Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Przed przystąpieniem do korzystania z trampolin znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających – zgodnie ze wskazówkami pracowników Skokoloco.
 • Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników Skokoloco.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN I TRAMPOLIN SPORTOWYCH

 • Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 • Należy wybijać się na środku pola trampoliny, zawsze z obu nóg i lądować zawsze na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku a ręce wyciągnięte przed siebie dla odpowiedniego balansu ciała.
 • Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe, Użytkownik powinien starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało „w kłębek” chroniąc jednocześnie głowę rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.
 • Zabrania się wskakiwania na pole trampolinowe zajęte przez innego Użytkownika.
 • Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
 • Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 • Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do
 • wybranej trampoliny pozostaje dozwolone.
 • Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 • Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające trampoliny oraz wspinania się na nie.
 • Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.
 • Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.
 • Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Parku.
 • Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub soczewki kontaktowe.
 • Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 • Zabrania się bezwzględnie biegania po terenie obiektu.
 • Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika Skokoloco jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z BASENU GĄBKAMI

 • Jednocześnie do basenu może skakać jedna osoba z jednej trampoliny i z jednej atrakcji stacjonarnej.
 • Po wylądowaniu w basenie należy go niezwłocznie opuścić.
 • Zabrania się:
  1. wyrzucania gąbek z basenu i rzucania gąbkami,
  2. dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Użytkownik zgubił jakiś przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Parku. Obsługa po zamknięciu obiektu taki przedmiot wyciągnie),
  3. wskakiwania do basenu z gąbkami w pozycji „głową do dołu”, gdyż mogą one spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała a nawet trwałe kalectwo.
 • Przy lądowaniu w basenie należy bezwzględnie schować język za zębami.
 • Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY NINJA

 • Strefa Ninja jest integralną częścią Parku. Korzystając z tej strefy należy przestrzegać zasad o ogólnych ujętych w Regulaminie Parku Trampolin Skokoloco oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 • Ze strefy Ninja mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci od 7 roku życia, z zastrzeżeniem pkt.2, ust. 2, ogólnego regulaminu korzystania z parku.
 • Ruch odbywa się tylko w jedynym wskazanym kierunku.
 • Na jednym torze może przebywać tylko jedna osoba.
 • W przypadku spadnięcia z przyrządu musisz niezwłocznie opuścić strefę Ninja.
 • Zawsze stosuj się do poleceń i rad instruktorów oraz obsługi Parku.
 • Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na urządzenia strefy Ninja, jeśli zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu.

Załącznik nr 2

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU

 • Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Parku oraz w recepcji Parku.
 • Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Parku.
 • Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin i czas (wejście na arenę są tylko o pełnych godzinach). Po upływie czasu na jaki zakupiony został wstęp użytkownik jest zobowiązany opuścić strefę atrakcji Skokoloco i udać się do szatni/wyjścia.
 • W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń, zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku, fanpage’u na facebooku, ogłoszenie przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu.
 • Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 • Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.skokoloco.pl.
 • Park prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu za pośrednictwem strony internetowej www.skokoloco.pl przez którą Użytkownicy składają zamówienia.
 • Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Parku w określonym w treści biletu terminie.
 • Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Parku, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie opłacenia biletów od operatora płatności – DotPay – za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety.
 • Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu max 9 biletów.
 • Park nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia zamówienie lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Park nie ma wpływu.
 • Park nie prowadzi telefonicznej rezerwacji biletów.
 • Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez DotPay.
 • Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje DotPay i PayU, który obsługuje wykonanie płatności.
 • W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Park w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.

Załącznik nr 3

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH PARKU TRAMPOLIN SKOKOLOCO ZIELONA GÓRA

 • Treningi personalne prowadzone są przez trenerów parku trampolin Skokoloco
 • Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:
  1. braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach,
  2. braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
  3. posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go.
 • Opłatę za treningi klient (uczestnik) zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć.
 • W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem.
 • Trener zastrzega sobie prawo do odwołania* lub przesunięcia treningu personalnego z powodów zdrowotnych. Klientowi zostanie zaproponowany TP z innym trenerem, jeżeli rozwiązanie nie będzie zaakceptowane przez Klienta, to trening zostanie przesunięty na kolejny dostępny termin.
  *W przypadku odwołania treningów przez trenera, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane treningi z zastrzeżeniem pkt. 6 regulaminu. Opłata podlegająca zwrotowi zaliczana jest wg wzoru: (koszt pakietu/ liczba treningów w pakiecie) X liczba niewykorzystanych treningów.
 • Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z ww. powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 • Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.
 • Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.
 • Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.
 • Klient jest zobowiązany przyjść na trening 10 min przed jego rozpoczęciem. Trener czeka na klienta w ustalonym miejscu max.15 min. Po tym czasie trening uważa się za odwołany.
 • Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 • Regulamin oraz formularz oświadczenia dostępne są na stronie: www.skokoloco.pl

Załącznik nr 4

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW W PARKU TRAMPOLIN SKOKOLOCO

(Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z karnetów oferowanych w obiekcie sportoworekreacyjnym, tj. ParkU Trampolin SKOKOLOCO w ZIELONEJ GÓRZE.)

I. DEFINICJE

 • 1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
  1. a)  „Karnet” – imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania usług Parku Trampolin

   SKOKOLOCO przez czas określony zależny od rodzaju zakupionego Karnetu

  2. b)  „Posiadacz karnetu” – osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją na Karnecie

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Parku Trampolin SKOKOLOCO w Zielonej Górze (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”).
 • Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.

III. SPRZEDAŻ KARNETÓW

 • Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasie Parku Trampolin SKOKOLOCO znajdującej się w Recepcji, według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w kasie Parku Trampolin SKOKOLOCO oraz na stronie www.skokoloco.pl/cennik.
 • Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Parku Trampolin SKOKOLOCO.
 • Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji, niż aktualnie obowiązujące w Parku Trampolin SKOKOLOCO.
 • Karnety wydawane są na 45, 90 lub 120 dni.
 • Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z usług Parku Trampolin SKOKOLOCO w dniach i godzinach jego otwarcia. Informację o dniach i godzinach otwarcia Parku Trampolin SKOKOLOCO znaleźć można bezpośrednio w obiekcie, jak i na stronie internetowej www.skokoloco.pl.
 • W przypadku czasowego zamknięcia całego obiektu lub jego części, ważność Karnetu zostaje przedłużona o ten czas.
 • Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 • Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Parku Trampolin SKOKOLOCO cennikiem usług.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU

 • Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego posiadacz.
 • Przy wejściu należy okazać Karnet pracownikowi recepcji. Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu.
 • Na Karnecie określony jest termin jego ważności. Termin ważności Karnetu można także sprawdzić w Recepcji Parku Trampolin SKOKOLOCO.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z Karnetami. W przypadku spóźnienia na zajęcia, SKOKOLOCO nie gwarantuje miejsca w grupie i możliwości uczestnictwa w zajęciach.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAW